Retro scooter - elektrische scooter - Tamoretti

Algemene voorwaarden - Tamoretti scooters

Algemene Voorwaarden

Op alle verkopen en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoop-en-leveringsvoorwaarden van Tamoretti.nl

1. Algemeen
1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. tamoretti.nl is gerechtigd een verkoopsovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopsovereenkomst tussen tamoretti.nl en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.
1.3 Eventuele randvoorwaarden gesteld door de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door tamoretti.nl.
1.4 tamoretti.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De Klant is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door tamoretti.nl aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tamoretti.nl en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Voor het sluiten van een verkoopsovereenkomst met tamoretti.nl dient Klant de stappen van het formulier te doorlopen. Klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.
2.2 Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat tamoretti.nl het door of namens Klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én tamoretti.nl de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de Klant archiveert tamoretti.nl elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
2.4 De Klant is verplicht tamoretti.nl te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient Klant zo spoedig mogelijk aan tamoretti.nl mede te delen.
2.5 tamoretti.nl heeft het recht een Klant te weigeren. Betreffende de reden van de weigering is tamoretti.nl niet verplicht een verklaring te geven.

 

3. Levering
3.1 De door tamoretti.nl opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. tamoretti.nl is niet gebonden aan (levering)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.3 Wanneer de Klant aan tamoretti.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is tamoretti.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij Klant aan tamoretti.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
3.4 Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan tamoretti.nl verschuldigd bent heeft voldaan.
3.5 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de Klant over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

4. Verplichtingen van de Klant
4.1 Klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan tamoretti.nl grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op tamoretti.nl rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
4.2 Klant zal tamoretti.nl vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat Klant in strijd met Artikel 4.1 handelt.

 

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Klant tamoretti.nl daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft tamoretti.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Klant het recht het product binnen drie (3) dagen na aflevering aan tamoretti.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Klant.
5.4 Voor zover van toepassing zal tamoretti.nl garanties van producenten doorleveren aan de Klant.

 

6. Bestellingen/communicatie
 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en tamoretti.nl dan wel tussen tamoretti.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en tamoretti.nl., is tamoretti.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door tamoretti.nl.

 

7. Vergoeding en betalingen
7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door Klant aan tamoretti.nl en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
7.2 tamoretti.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal Klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
7.3 Klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door Klant verkozen is.
7.4 Indien Klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

 

8.Overmacht
 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft tamoretti.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat tamoretti.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9. Persoonsgegevens
 tamoretti.nl zal de door Klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van de gegevens van Klant zal geschieden in overeenstemming met de Nederlandse Wetten Voor Persoonsgegevens.

 

10. Duur en beindiging van de Overeenkomst
10.1 tamoretti.nl is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beindigen indien de Klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
10.2 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van Klant is aangevraagd, dan wel Klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij Klant onder curatele of onder bewind is gesteld.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Tamoretti: www.tamoretti.nl/algemene-voorwaarden.html en kunnen u op aanvraag worden toegezonden.